2023/12/01
MISKOLC

Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltatói adatok:

Szolgáltató: Mount Event Projekt Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 22.
Telephelye: 3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 22.
Cégjegyzékszám: 05 09 009486
Adószám: 12805053-2-05
E-mail: 
info@mountevent.hu

 

II. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a  továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató on-line jegyértékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző gasztronómiai-, zenei-, borkóstoló eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében bemutatott Rendezvény belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

3.1. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során egyéni, vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

3.2. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

3.3. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@esszenciaborest.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

4. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, Felhasználóra, a Rendezvényszervező Szolgáltatói szerződésének megfelelően a Rendezvényszervezőre, továbbá minden olyan természetes és jogi személyre kiterjed, aki / amely a Rendszer bármely elemét bármilyen formában, illetve célból felhasználja.

5. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. 

6.1. A Szolgáltatás technikai és jogi korlátairól:

6.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

6.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

6.4.. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

6.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6.7 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

7. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.esszenciaborest.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. 

8. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Szolgáltató Rendszerének használat során kifejtett mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó Felhasználói oldalon történő tárolásából, illetőleg a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

9. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a közreműködő borászok személyében,  illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.

12. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A belépőjegyek árán felül - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani -, sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

13. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

14. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

15.1 A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok:

15.2. A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le e-mail fiókjából PDF formátumban és és nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. 

15.3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

16. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

17. Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

III. A vásárlás menete

1. A Jegyvásárlás fülre kattintva, adatokat kitöltve, fizetési módot kiválasztva átirányítjuk a fizetési oldalra.

2. Fizetés után a szamlazz.hu rendszerén keresztül küldjük a vásárolt jegyekről a számlát. Automatikusan kap egy e-mailt az info@esszenciaborest.hu-tól egy linkkkel, amelyről letöltheti és nyomtathatja jegyét.

3.1. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.  A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.3. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t az info@esszenciaborest.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

4. A belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható. 

5.1. A belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. posta-) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

5.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. 

5.3. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthető, illetve Rendezvényszervezői aloldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra, tartalmakra nézve.

6. Szolgáltató által generált PDF-jegy tartalmazza:

- a belépőjegy sorszámát

- a rendezvény fő grafikai elemeit (a fellépő/esemény logója, 1-2 támogatói logó),

- valamint a rendezvény helyszínét, időpontját, a szervező cég logóját

- a szervező cég adatait (cégnév, cím, adószám) és a jegy ÁFA-tartalmát.

IV. Elállás

1, Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét a Rendezvényszervező utasításától eltérően visszatéríteni.

2.1. Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet. Felhasználó, illetve a jegy jogosítottja vonatkozó igényt sem felhasználói adatbevitelből / adathibából, sem pedig online fizetési / számlázási partnereink oldalán keletkezett hibából fakadóan nem támaszthat. Fent felsorolt esetekre ezen partnereink, valamint a mindenkori Rendezvényszervező vonatkozó gyakorlata alkalmazandó.

2.2. Elveszett jegy pótlására a 2.1. pontban írt rendelkezések megfelelően irányadóak.

2.3. A Belépőjegy visszaváltásának / cseréjének elsődleges kötelezettje a Rendezvényszervező.

3. Írásban közölt Felhasználói panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A szóban közölt szóbeli panaszt Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

VI. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2. Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3. Szolgáltató nem köteles az értesítésre vonatkozó olyan rendelkezésekkel kapcsolatban az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, vagy a Rendszerbe integrált, folyamat szintű tájékoztatás részeként egyébként rendelkezésre álló információkban bekövetkezett (és már foganatosított) változás miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

4.1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

-       http://fogyasztovedelem.kormany.hu

 4.2. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 -       Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

 Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

-       Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  -       Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

-       Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ http://fogyasztovedelem.kormany.hu/efk

4.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

4.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

5. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Felhasználó által a honlap használata során közölt adat illetve információ felett a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.